دانلود راهنمای واکسیناسیون

” دانلود راهنمای واکسیناسیون ” .

دانلود

.

دانلود با لینک مستقیم سرور 1

دانلود با لینک مستقیم سرور 2

دانلود لینک کمکی

دانلود راهنمای واکسیناسیون
دانلود راهنمای واکسیناسیون
دانلود راهنمای واکسیناسیون
دانلود راهنمای واکسیناسیون
دانلود راهنمای واکسیناسیون
دانلود راهنمای واکسیناسیون
دانلود راهنمای واکسیناسیون
دانلود راهنمای واکسیناسیون
دانلود راهنمای واکسیناسیون

دستورالعمل ایمنسازی – دانشگاه علوم پزشکی گلستان

30 مه 2015 … آشامیدني سالم، واکسیناسیون بیشترین تاثیر در کاهش مرگ و میر به … واگیر تهیه و به تصویب کمیته کشوري ایمن سازي رسیده است، راهنماي جامع و.

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و راﻫﻨﻤﺎی اﯾﻤﻦ ﺳﺎزی ﮐﺸﻮری اﯾﻤﻦ ﺳﺎزی ﻣﺼﻮب ﮐﻤﯿﺘ 1 – معاونت درمان

ﮐﺘﺎب ﺣﺎﺿﺮ آﺧﺮﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺗﺼـﻮﯾﺐ رﺳـﯿﺪه و در. ﮐﺸﻮر اﺟﺮا ﻣﯽ ﮔﺮدد … ﺷﺪه ، راﻫﻨﻤﺎی ﻣﻔﯿﺪ و ارزﺷﻤﻨﺪی ﺑﺮای ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﮐﺸﻮر ، ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ ، ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﮐﻮدﮐـﺎن.

دانلود کتابچه راهنمای واکسیناسیون برای پرستاران پرستاران توانمند …

دانلود کتابچه راهنمای واکسیناسیون برای پرستاران. … دانلود کتابچه توانمندسازی پرسنل پرستاری بخش ICU قلب جهت دانلود کتابچه که توسط واحد آموزش پرستاری…

دانلود کتاب کلیات واکسیناسیون برای مراقبین سلامت

همچنین در تدوین این متن از کتاب اصوا واکسیناسیون در بیماری های قابل پیشگیری با واکسن نیز هستند راهنمای عملی ایمن سازی برای کارکنان بهداشتی که آن ها هم…

راهنمای واکسیناسیون کودکان – دانلود نصب برنامه اندروید کافه بازار

با عرض سلام. یکی از دغدغه های امروز مادران عزیز مراقبت و واکسیناسیون به موقع کودک دلبندشان میباشد . به همین دلیل تصمیم گرفتیم تحقیقات لازم را در مورد این امر مهم…

واکسن پنج گانه

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. معاونت بهداشت. )پنتاواالن(واكـسن پنج گـانه. DTP-HEPB-HIB. راهنماي كاركنان بهداشتي. به همراه پاسخ به سواالت رايج…

راهنمای واکسیناسیون – کتاب سبز

دانلود کتاب های مرتبط با راهنمای واکسیناسیون. … دانلود کتاب کلیات واکسیناسیون برای مراقبین سلامت. دسته پزشکی ۴۹ صفحه ۳.۹۲ مگابایت ۱۳۹۵/۳ /۱۵…

برنامه و راهنمای ایمن سازی – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

شماره سريال. تعداد دانلود 9856, تعداد نمايش 20169. تاريخ ثبت شنبه 14 آذر 1388, حجم فايل : 4 مگابايت. توضيح : ناشر : مرکز مدیریت بیماری ها. راهنما :…

دانلود فایل : برنامه و راهنماي ايمن سازي فينال

درﺻﺪ ﮔﺮوه ﻫﺪف را ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن. ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻗﺮار دﻫﺪ . ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﭘﻮﺷﺶ در روﺳﺘﺎﻫﺎ. و. ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺣﺎﮐﻲ از ﻋﺪاﻟﺖ در ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﻼﻣﺘﻲ. ﺑﺮاي ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم اﺳﺖ . ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻋﻠﻤﻲ و ﮐﺸﻮري. اﯾﻤﻨﺴﺎزي ﮐﻪ از اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻣﺒﺮز…

137-برنامه ها و راهنماي ايمن سازي مصوب کميته کشوري ايمن سازي 1394

فصل پنجم:نکات کاربردی در خصوص واکسن ها. فصل ششم:واکسیناسیون در سفر. فصل هفتم:ایمن سازی غیر فعال. پیوست. برنامه ها و راهنماي ايمن سازي. مصوب کميته…

كتاب برنامه و راهنماي ايمن سازي منتشر شده از سوي وزارت بهداشت، درمان و …

جهت دانلود كتاب برنامه و راهنماي ايمن سازي اينجا كليك كنيد. لازم بذكر است اين كتاب بعنوان يكي از منابع طراحي سوال در رشته هاي علوم بهداشتي مي باشد كه بسياري از آن…

دانلود کتاب برنامه و راهنمای ایمن سازی ویرایش هفتم 1388 – کتابناک

28 آگوست 2013 … کمیته کشوری ایمن سازی ویرایش هفتم دستورالعمل واکسیناسیون مصوب وزارت بهداشت در خصوص واکسیناسیون تمام گروه های سنی می باشد.

راهنمای واکسن و واکسیناسیون در طیور – تارنمای بیماری های طیور

راهنمای واکسن و واکسیناسیون در طیور 1.00. (3 رای ها). مجوز دانلود Tooltip نویسنده دكتر محمد عبدالشاه، و دكترافشين حاجي زاده تاریخ 1394-08-16 زبان فارسی سیستم …

راهنمای کشوری واکسیناسیون – دکتر لطف اله داودی

13 ا کتبر 2016 … دانلود راهنمای کشوری واکسیناسیون. مقالات, مقالات عمومی بیماری‌های عفونی … راهنمای کشوری کرونا ویروس (MERS) سخنرانی دکتر داودی در کنفرانس…

برنامه و راهنمای ایمن سازی

پس از آخرين نوبت واكسن،هر ده سال يكبار واكسن دوگانه ويژه بزرگساالن بايستي تزريق. شو .د. 5. Page 6. برنامه و راهنمای ايمن سازی.. حداقل. فاصله بين نوبت واكسن…

14. راهنمای کشوری مراقبت پیامدهای نامطلوب ایمنسازی

راﻫﻨﻤﺎي ﻛﺸﻮري ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي. ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب اﻳﻤﻦ. ﺳﺎزي. 5. ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﻲ. واﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن ﻛﻮدﻛﺎن از ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﻳﻦ ﻣﺪاﺧﻼت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺟﻬﺎن ﺑﺮاي ارﺗﻘﺎء ﺳﻼﻣﺖ. ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ و اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻫﻤﻪ ﺳﺎزﻣﺎن.

آموزش واكسيناسيون طيور – پرورش مرغ

26 نوامبر 2016 … جدول واكسيناسيون طيور بومي … جهت واكسيناسيون خوراكي بايد مقدماتي را رعايت كرد : … دانلود فيلم نحوه كلر زدايي از آب قبل از واكسيناسيون.

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و راھﻨﻤﺎى اﯾﻤﻦ ﺳﺎزى ١٣٨٨ ﻣﺼﻮب ﮐﻤﯿﺘﻪ ﮐﺸﻮرى اﯾﻤﻦ

آن ، ﻧﻆﺎم ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺑﯿﻤﺎرﯾﮫﺎى ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮى ﺑﺎ واﮐﺴﻦ و زﻧﺠﯿﺮه ﺳﺮد ﻣﻨﺎﺳﺐ ، ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﭘﺎﺳﺦ … ﻟﺬا ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻠﯿﻪ ھﻤﮑﺎران ﻣﺤﺘﺮم را ﮐﻪ در اﻣﺮ واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻂﺎﻟﻌﻪ و رﻋﺎﯾﺖ دﻗﯿﻖ ﺗﻤﺎم ﻧﮑﺎت درج.

دانلود کتاب کلیات واکسیناسیون برای مراقبین سلامت – پايگاه دانلود …

کتاب کلیات واکسیناسیون برای مراقبین سلامت به عنوان کمک آموزشی برای درک و استفاده بهتر از راهنمای کشوری ایمن سازی برای مراقبین سلامت و سایر عزیزان دست…

دانلود کتاب کاربردی راهنمای واکسن و… – انجمن علمی دانشکده دامپزشکی …

دانلود کتاب کاربردی راهنمای واکسن و واکسیناسیون در طیور. نام کتاب : راهنمای واکسن و واکسیناسیون در طیور. نویسندگان : دکتر محمد عبدالشاه – دکتر افشین حاجی .

دانلود کتابچه راهنمای واکسیناسیون برای پرستاران پرستاران …

دانلود کتابچه راهنمای واکسیناسیون برای پرستاران پرستاران توانمند ايران. دانلود, کتابچه … راهنمای حل جدول رضا آقازاده کلیبر (الف) – راهنمای حل جدول …معافیت…

دستورالعمل تزریقات ایمن

اداره بيماري. هاي قابل پيشگيري با واكسن و قرنطينه. ها. تابستان. 5831. پيشگفتار. خدا را شاكرم. كه پس از چاپ و انتشار كتاب ويرايش ششم برنامه و راهنماي ايمنسازي.

جدید ترین برنامه و راهنمای ایمن سازی (ویرایش هفتم) – مرکز آموزش …

جدید ترین برنامه و راهنمای ایمن سازی (ویرایش هفتم). انتظار می رود فراگیر بعد از مطالعه بتواند: 1- نوع واکسن وعلایم اختصاری آن رانام ببرد . 2- مواردمنع تزریق واکسن …

ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﻴﻤﺎري ﺳﺮﺧﻚ ﻛﺸﻮري راﻫﻨﻤﺎي

اﻳﻦ ﻫﺪف در اﻳﺮان ﻧﻴﺰ ﭘﺲ از ﻋﻤﻠﻴﺎت واﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن ﺳﺮاﺳﺮي ﺳﺮﺧﻚ و ﺳﺮﺧﺠﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﺬار … ﺑﻌﻨﻮان ﺑﺎزﻧﮕﺮي دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ راﻫﻨﻤﺎي ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﻴﻤﺎري ﺳﺮﺧﻚ ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﺪوﻳﻦ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻗﺒﻠﻲ. ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

دانلود کتاب آبله مرغان واکسیناسیون – فرهنگ لغت پزشکی …

دانلود کتاب Chickenpox Vaccination – A Medical Dictionary, Bibliography, and … آبله مرغان واکسیناسیون – فرهنگ لغت پزشکی ، کتابشناسی، و راهنمای تحقیق…

پورتال-معاونت بهداشتی- گروه تخصصی پیشگیری و مبارزه با بیماریها/

21 ا کتبر 2012 … v نهایی راهنمای آزمایشگاهی مراقبت بیماری ایبولا – دانلود. v نهایی راهنمای بهداشت …. فايل کتاب مباني سلامت واکسن.pdf, 3.34 MB. نحوه نمونه گيري…

آموزش واکسیناسیون طیور – پرورش مرغ

26 ژوئن 2016 … دانلود فیلم نحوه کلر زدایی از آب قبل از واکسیناسیون. دانلود فیلم نحوه آماده کردن واکسن آشامیدنی. واکسیناسیون به روش اسپری و قطره چشمی:.

BCG vaccination fact sheet Farsi

بیشتر کودکان در استرالیا به واکسیناسیون ب ث ژ نیاز ندارند چون نرخ ابتالء به این بیماری … راهنما. ی. واکس. ی. ناس. ی. ون. ب ث. ژ. -. 2. -.. فردی که آزمایش پوستی…

آشنایی با انواع واکسن ها و جدول واکسیناسیون کشور ایران – سایت …

واكسيناسيون اقدام بسيارمهم و با ارزشي است كه بوسيله آن با هزينه كم مي‌توان از ابتلاء به بيماريهاي عفوني جلوگيري كرد. با اجراي برنامه واكسيناسيون همگاني در جهان،…

7 نکته برای واکسیناسیون کودکان – کلینیک جامع آموزش پزشکی

7 نکته برای واکسیناسیون کودکان – کلینیک جامع آموزش پزشکی – همچنین می توانید کانال ما در تلگرام را دنبال کنید با … سوال و جواب های رایج در زمینه ایدز+دانلود .

مركز تحقيقات عفوني اطفال – اخبار > برنامه و راهنمای ایمن سازی مصوب …

9 فوریه 2016 … برنامه و راهنمای ایمن سازی مصوب کمیته کشوری ایمن سازی 1394. گردآوري متون علمي … قابل پيشگيري با واكسن- مركز مديريت بيماري هاي واگير دكتر مريم رجب نژاد … موجود می باشد. دانلود فايل : final_-_print_2-10-94.rar ( 1560KB )…

فروشگاه فایل کبوتر آموزش تصویری واکسیناسیون کبوتر بر علیه …

در اینجا طی دو فایل کوتاه تصویری نحوه واکسیناسیون کبوترها بر علیه نیوکاسل و آنفولانزا آموزش داده می شود. اشتراک بگذارید: پرداخت اینترنتی – دانلود سریع…

راهنماي جامع نظام مراقبت بيماريهاي واگير براي پزشك خانواده

رﺍﻫﻨﻤﺎی ﺟﺎﻣﻊ ﻧﻈﺎم ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی وﺍﮔﯿﺮ. ﺑﺮﺍی. ﭘﺰﺷﻚ ﺧﺎﻧﻮﺍده. ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ. وﺯﺍرت ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ، درﻣﺎن و ….. اﻳﻤﻦ. ﺳﺎزي زﻧﺎن ﺑﺎردار ﺑﺪون ﺳﺎﺑﻘﺔ اﻳﻤﻦ. ﺳﺎزي ﻳﺎ واﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن ﻧﺎﻗﺺ ………………………….. .

دانلود کتاب دامپزشکی – مقالات و تازه های دامپزشکی

مقالات و تازه های دامپزشکی – دانلود کتاب دامپزشکی – – مقالات و تازه های … معرفی کتاب راهنمای جامع حیوانات اهلی – سگ … کتاب راهنمای واکسن و واکسیناسیون در طیور.

ما به دليل اشتباهات زيادي كه مرتكب شده ايم – مرکز آموزشی درمانی …

واکسن پوليوی صفر بايد در زمان خروج از زايشگاه تجويز شود. … واکسيناسيون هپاتيت ب در کودکاني که وزن تولد کم تر از 2000 گرم داشته اند در 4 نوبت )بدو تولد، …

معاونت بهداشتي – بوكلت هاي بهداشت خانواده

دانلود : بوکلت حجم فایل 2899 KB. دانلود : دستورالعمل اجرایی و محتوای آموزشی حجم فایل 2016 KB. دانلود : راهنمای 2 حجم فایل 2992 KB. دانلود : شیرمادر حجم فایل 12456 …

راهنمای نگهداری از گربه/بهداشت – ویکی‌کتاب

هاری‌ بوسیله‌ واکسیناسیون‌ منظم‌ گربه‌ و بیماریهای‌ انگلی‌ با تجویز منظم‌ داروهای‌ ضدانگلی‌ قابل‌ پیشگیری‌ هستند. جهت‌ پیشگیری‌ از توکسوپلاسموز، گربه‌ شما نباید…

راهنمای واکسیناسیون نوزاد – آکا – آکاایران

راهنمای واکسیناسیون نوزاد کودک,نوزاد,واکسن,واکسیناسیون.

راﻫﻨﻤﺎي ﺳﻼﻣﺖ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان

واﻛﺴﻦ ﺳﻴﻨﻪ ﭘﻬﻠﻮ. 39. واﻛﺴﻦ. ﻫﭙﺎﺗﻴﺖ. B. 39. اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان. ” راﻫﻨﻤﺎي ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان. ” از. ﻃﺮﻳﻖ دﻓﺘﺮ ﭘﮋوﻫﺶ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ در ﺳﻼﻣﺖ. (AHRQ). آﻣﺮﻳﻜﺎ. ﻛﻪ در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺑﺮرﺳﻲ. ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺳﻼﻣﺖ، ﻛﺎﺳﺘﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ…

کتابچه راهنمای کاربر شکن ضربه کتاب – آهن بهره سنگ معدن، سنگ شکن

دانلود رایگان کتاب : شش قطعه آسان کتابچه راهنمای کاربر شکن فکی پی دی اف … دانلود کتابچه راهنمای واکسیناسیون برای پرستاران پنج شنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۲ 7,265…

راهنمای واکسیناسیون نوزاد – تبیان

29 آوريل 2015 … راهنمای واکسیناسیون نوزاد میكروب كزاز در خاك وجود دارد و در صورتی كه زخم با خاك آلوده شود احتمال بروز این بیماری وجود دارد. ابتلا به بعضی بیماری‌ها…

دانلود کتاب کلیات واکسیناسیون برای مراقبین سلامت مدیکال فایلز

24 آوريل 2017 … دانلود کتاب کلیات واکسیناسیون برای مراقبین سلامت …. ۱۳۹۶; راهنمای کامل بیماری ایدز اردیبهشت ۱۰, ۱۳۹۶; کتاب خلاصه روش های جلوگیری از…

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و راﻫﻨﻤﺎي اﯾﻤﻦ ﺳﺎزي – NITAG Resource Center

ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه، راﻫﻨﻤﺎي ﻣﻔﯿﺪ و ارزﺷﻤﻨﺪي ﺑﺮاي ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ. ﮐﺸﻮر، ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﮐﻮدﮐﺎن و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ اﺳﺖ. وﻟﺬا ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﻫﻤﮑﺎران. ﻣﺤﺘﺮم را ﮐﻪ در اﻣﺮ واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن …

آپارات – تزریق واکسن

آپارات – تزریق واکسن. … فیلم/دقیقه 90 تزریق واکسن انفولانز/ توصیه های وزیر … انتخاب TV … نحوه تزریق واکسن به سگ در منزل وت دانلود. 10,291 بازدید. 0:37…

به چه علت واکسیناسیون مهم است (lid_gesundheit_02) – Ankommen-App

واکسیناسیون برای محافظت خود در برابر بیماری هایی که ممکن است مرگ بار باشند بسیار مهم است. … اطلاعات بیشتر در باره موضوع تندرستی را می توانید در بروشور “ راهنمای تندرستی … شما می توانید بروشور مزبور را در این جا دانلود کنید و سفارش دهید.

آﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﻧواع واﮐﺳن ھﺎ و ﺟدول واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ﮐﺷور اﯾران

ﻭﺍﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮﻥ ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ ﺩﺭ. ﺟﻬﺎﻥ، ﺷﻴﻮﻉ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﺑﻴﻤﺎﺭﻳﻬﺎﻱ ﺧﻄﺮﻧﺎﻙ ﺩﺭﺑﻴﻦ ﺷﻴﺮﺧﻮﺍﺭﺍﻥ، ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﻭ ﺑﺎﻟﻐﻴﻦ ﻛﺎﻫﺶ. ﺑﺎﺭﺯﻱ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﻄﻮﺭﻳﻜﻪ. ﺍﻛﻨﻮﻥ ﺷﻴﻮﻉ ﺑﻴﻤﺎﺭﻳﻬﺎﻱ ﺧﻄﻴﺮﻱ ﭼﻮﻥ ﺩﻳﻔﺘﺮﻱ، ﻛﺰﺍﺯ، ﺳﻴﺎﻩ. ﺳﺮﻓﻪ، ﺳﺮﺧﻚ ﻭ ﻓﻠﺞ…

راهنماي واكسيناسيون پس از حيوان گزيدگي – وب سایت شبکه بهداشت و …

دانلود ها … راهنماي واكسيناسيون پس از حيوان گزيدگي (عليه بيماري هاري) … Õ همه مواردحيوان گزيدگي بايد بيماري تلقي شده و واكسيناسيون آغاز گردد،مگرآن كه خلاف آن …

بهداشت و اپیدمیولوژی : راهنمای واکسیناسیون برای بهورزان

دانلود سوالات دانلود رایگان کتاب مصاحبه دکتری مشاوره تماس با ما. Menu. راهنمای واکسیناسیون برای بهورزان; شما اینجا هستید: صفحه نخست بهداشت و…

تجهیزات معدن کتابچه راهنمای

دانشکده مهندسی معدن و , برای دانلود کتابچه راهنمای دانشگاه به لینک زیر بروید. پرس و جو … دانلود کتابچه راهنمای واکسیناسیون برای پرستاران پرستاران ,.

دانلود راهنمای واکسیناسیون دانلود کتاب راهنمای واکسیناسیون

Leave a Reply